https://baanpet.com/

อาหารสัตว์ อาหารสัตว์เลี้ยง

อาหารสัตว์มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ อาหารของสัตว์อาจได้มาทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและหรือเกิดขึ้นจากการแปรรูปที่ได้จากพืช หรือสัตว์ เป็นสิ่งที่มีสารอาหารและเป็นประโยชน์ในการบำรุงร่างกายแก่สัตว์ ซึ่งอาหารสัตว์ส่วนมากจะได้มาจากพืช ได้แก่ มันสำปะหลัง รำ ปลายข้าว หลังจากที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารสัตว์อย่างดีแล้ว เข้าใจแล้วว่าอาหารสัตว์มีกี่ประเภท สิ่งสุดท้ายที่เราต้องให้ความสำคัญก็คือ “การเลือกอาหารสัตว์” เพราะต้นทุนส่วนใหญ่ในการเลี้ยงสัตว์จะขึ้นอยู่กับค่าอาหารสัตว์  ซึ่งการเลือกอาหารสัตว์นั้นก็มีวิธีการหรือเทคนิคที่น่าสนใจอยู่หลายอย่าง